Reisevilkår

Almenne reisevilkår for Albatros Travel A/S

Alle reisearrangementer er underlagt ”Lov om pakkereiser og reisegaranti”, som harmoniserer reglene i Europa og gir en bred forbrukerbeskyttelse. I følge lovgivningen skal reisebyråene kunne dokumentere at de har gjort forbrukerne oppmerksomme på alle mulige eventualiteter: reisens nøyaktige forløp, alle formaliteter og omkostninger samt mulige forandringer, og dessuten skal avtalegrunnlaget være klart ved reisens bestilling (dvs. før bestillingen bekreftes ved å innbetale depositum).

Alle reisende forventes å ha satt seg grundig inn i reisens avtalegrunnlag. Avtalegrunnlaget kan bestå av følgende elementer: reisens program inkl. praktiske opplysninger og prisinformasjon, faktura/reisebevis, reiserute samt disse reisevilkårene. Albatros Travels reisevilkår er standardisert i henhold til lovgivningen og Danmarks Rejsebureau Forenings bestemmelser. Såfremt det gjelder særlige forhold for reisen skal dette framgå av fakturaen/reisebeviset, ellers gjelder disse reisevilkårene. I forlengelse av lovgivningen om utvidet ansvar for reisearrangører har Albatros Travel tegnet en spesiell utvidet ansvarsforsikring hos Gouda Reiseforsikring A/S. Albatros Travel er videre medlem av Rejsegarantifonden og har medlemsnummer 767.

Såfremt reisen bestilles OG betales gjennom Albatros Travels internettsider, eller man mottar fakturaen/reisebeviset elektronisk, har man plikt til å lese og eventuelt skrive ut alle relevante opplysninger og dokumenter.

VI FORUTSETTER ALLTID AT VÅRE KUNDER HAR GJORT SEG KJENT MED ALT UTLEVERT MATERIALE.

1. PÅMELDING
Avtalen er bindende for såvel kunde som byrå når depositumet er innbetalt.

2. BETALINGSVILKÅR 
Ved påmelding betales et depositum på 25% av reisens samlede pris. Enkelte reiser kan ha særskilte betalingsvilkår og strengere avbestillingvilkår. Dette gjelder fortrinnsvis cruisereiser og reiser med spesialchartrede tog, skip og fly. Disse forholdene vil alltid fremgå av programmet eller fakturaen/reisebeviset.  Avbestillingsforsikring ved sykdom skal betales senest samtidig med depositum. Restbeløpet skal være innbetalt senest 75 dager før avreise. Reisedokumentene vil vanligvis bli sendt ut så de er kunden i hende senest 7 dager før avreise. Om fristen for innbetaling ikke overholdes, bortfaller reisebyråets leveringsplikt.

3. AVBESTILLING
Følgende regler er gjeldende hvis det ikke er oppgitt andre vilkår på fakturaen/reisebeviset. Vi gjør oppmerksom på at det kan være ekstraordinære omkostninger forbundet med enkelte reiser. Ved avbestilling av reiser inntil 75 dager før avreise er det innbetalte depositumet tapt. Ved avbestilling 75–15 dager før avreise blir det oppkrevd et gebyr på 85% av reisens pris. Ved senere avbestilling er hele reisens pris tapt.

Om det innen et tidsrom på 14 dager før reisens start forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smittsomme sykdommer og andre likestilte begivenheter, kan reisen avbestilles vederlagsfritt. Men det vil være en betingelse, at norske myndigheter (for eksempel Utenriksdepartementet, helsemyndigheter eller andre offentlige myndigheter) direkte fraråder reiser til det pågjeldende området, og at begivenhetene er oppstått etter at reisen ble bestilt.

4. AVBESTILLINGSFORSIKRING I FORBINDELSE MED SYKDOM
Albatros Travel har sammen med Gouda Reiseforsikring utarbeidet en standardforsikring for alle reisende. Ved å tegne denne forsikringen kan reisen avbestilles uten omkostninger (unntatt evt. ekspedisjonsgebyr, samt premien for avbestillingsforsikringen) i følgende situasjoner:

1. Ved akutt oppstått sykdom som krever sykehusbehandling eller forhindrer deltakeren i å reise.
2. Dødsfall i nærmeste familie (ektefelle, samboer, barn eller foreldre).

Ved individuelle spesielt kostbare arrangementer (f.eks. cruise, spesialsafari og luksusreiser i høysesongen), må man regne med en høyere forsikringspremie. Forsikringspremien kan også være høyere hvis man ønsker å forsikre seg mot andre ting, som f.eks. brann, arbeidsløshet, reeksaminasjon, tapt ferieformål, innbrudd eller konkursbegjæring mot egen virksomhet.

Det er viktig at en avbestillingsforsikring bestilles samtidig med reisen og senest betales i forbindelse med innbetaling av depositum. En avbestillingsforsikring gjelder kun i forbindelse med akutt oppstått sykdom (krever legeattest) og kan ikke tegnes etter at depositum er betalt. Bemerk vennligst at premien ikke refunderes i forbindelse med noen form for avbestilling.

Obs: Forsikringen gjelder ikke ved avbestilling grunnet en medisinsk tilstand som har gitt symptomer, vært behandlet av lege eller endret behandling/medisinering senere enn 6 måneder før forsikringen tegnes, selv om diagnosen stilles etter at forsikringen er tegnet.

5. FLYBILLETTER
Dine flybilletter er bestilt til en helt bestemt reise som anført på fakturaen. Billettene kan ikke uten videre forandres, annulleres, forlenges eller bli overdratt til andre. Dette gjelder også Business Class-billetter, som i forbindelse med en gruppereise alltid vil være underlagt restriksjoner. Prisen for forandringer og annulleringer varierer fra billettype til billettype helt opp til hele billettprisen. Vi må derfor anbefale at du tegner en avbestillingsforsikring ved sykdom m.m. Byrået gir deg nærmere beskjed om prisen, som maksimalt er 7% av forsikringssummen. Tegning skal skje samtidig med at reisen bestilles og senest ved innbetaling av depositum.

6. FLYREISEN
Hvis du i tillegg til den opplyste reiseruten har spesielle krav til billettens fleksibilitet, må det være påført fakturaen. Endringer av reiserute, forlengelse eller vederlagsfri annullering kan kun skje om dette er påført fakturaen. Det er svært viktig at kundens navn på fakturaen/reisebeviset og på alle avreisedokumenter (billetter) er nøyaktig det samme som i kundens aktuelle pass. Kunstnernavn og mellomnavn kan ikke benyttes som etternavn.

De opplyste tidene er lokal tid. Endringer kan forekomme hvis reiseplanen er utarbeidet lenge før (skift til og fra) sommertid eller ved endringer i luftfartsselskapenes fartsruter, som normalt skjer 1. april og 1. oktober. Derfor er det viktig at man kontrollerer avgangstidene i de tilsendte reisedokumentene. Hvis disse tidene avviker fra reiseruten eller  eventuelt en korrigert reiserute, bør man omgående kontakte byrået.

Vanligvis er innsjekkingen to timer før avreise. Dette betyr at man skal ha fullført innsjekkingen to timer før flyavgang. Husk å sette av tid til eventuelle kødannelser og transport mellom terminaler. Enkelte flyselskaper krever tidligere innsjekking, hvilket også ofte forekommer i andre land. Det nøyaktige tidspunktet for innsjekking kommer til å stå i reiseruten samt i avreisedokumentene. For tiden forandres forholdene rundt flyplasser, sikkerhet og aktuelle vilkår løpende, og man kan derfor ikke ta mye for gitt. Sørg for å være velorientert og unngå å ta unødvendige sjanser. Deltakere i gruppereiser vil alltid få ny og helt aktuell informasjon gjennom reiselederen, som også sørger for at flybilletter og andre reisedokumenter er i orden.

7. REISEDOKUMENTER
Kontroller vennligst alle reisedokumenter straks etter mottakelsen. Det navn som er oppgitt til byrået skal svare til navnet i passet. Navn, rute, flynummer, reisedager og tidspunkter skal være korrekte. På samme måte skal navn i passet være nøyaktig det samme som det navnet som personen/personene er registrert med i Folkeregisteret. Det er alltid den reisende, som har ansvar for å kontrollere at det er overensstemmelser. Ved uoverensstemmelser risikerer man å få avvist ansøkning om visum. Om det er uoverensstemmelse mellom reisedokumentene og det som opprinnelig er bestilt, skal byrået kontaktes omgående. De fleste luftfartsselskaper tillater ikke navneendringer i utstedte billetter, så det vil være omkostninger i forbindelse med en endring. Disse omkostningene løper fra 750,- og helt opp til en ny flybillett.

8. REISENS PROGRAM
Reisens program inneholder en grundig reisebeskrivelse, aktuelle priser med angitte forventede ekstraomkostninger samt praktiske opplysninger eller særlige vilkår som er aktuelle i forbindelse med den konkrete reisen. På våre nettsider ligger det også fakta om de fleste av våre reisemål. Disse opplysningene er først og fremst ment som en hjelp og service til våre kunder, men inneholder også opplysninger av mer formell karakter. Derfor anbefaler vi at kundene gjør seg kjent med innholdet.

Opplysninger om flytider, visumregler m.v. vil sjelden forekomme i programmene, da førstnevnte endres relativt hyppig (se i stedet punkt 6A). Programmer med prisinformasjon finnes på Albatros Travels nettsider og/eller som trykt materiale. Man bør være oppmerksom på at hjemmesiden også inneholder en kort presentasjon som ikke er dekkende for den samlede reisen.

8A. FAKTURA/REISEBEVIS
Fakturaen/reisebeviset er en oversikt over reisebestillingen. Her angis reisedeltakernes fulle navn, eventuelle tilleggsbestillinger (f.eks. utfluktspakke, forlengelse, visum o.l.), betalingsopplysninger, visumregler, en reiserute med aktuelle flytider (lokal tid) såvel som all aktuell informasjon, inkl. eventuelle avvik fra programmet og byråets reisevilkår. Uansett hva som er angitt andre steder er opplysningene på fakturaen/reisebeviset de aktuelle og gjeldende. Fakturaen/reisebeviset er også kundens kvittering for bestilling og innbetaling, så hvis den mottas elektronisk anbefaler vi at den blir skrevet ut.

9. PASS OG VISUM
Der intet annet uttrykkelig er angitt, gjelder visumopplysningene på deltakerbeviset  kun skandinaviske statsborgere. Likeledes er visumopplysningene relatert til den oppgitte reiseruten. Har man planer om å forandre reiseforløpet (under dette også reiselengden), kan det gjelde helt andre regler. Man bør være oppmerksom på at formalitetene kan endres mellom bestillingstidspunktet og avreisetidspunktet. Visumformalitetene skal være i orden innen avreisen og kunne dokumenteres ved innsjekking i Norge m.m. OBS! Vær oppmerksom på at det ofte kreves visum i forbindelse med transitt.

Passet må være gyldig i minst seks måneder etter hjemkomst fra destinasjonen. Alle byråets opplysninger gjelder bare for personer med skandinavisk pass. Det er derfor kundens plikt å informere byrået dersom man ikke har norsk pass eller har dobbelt statsborgerskap.

Utenlandske statsborgere skal konsultere egen ambassade eller konsulat angående visum samt kontakte lege/helsesenter angående vaksinasjoner. Blir dette ikke gjort påtar Albatros Travel seg intet ansvar for  de følger som evt. manglende innreisepapirer, vaksinasjoner mv. måtte medføre for kunden.

Ved reise til et Schengen-land, skal passet tas med på reisen, da det er norske statsborgeres ID i utlandet. Utenlandske statsborgere med oppholdstillatelse i Norge skal alltid ta med gyldig pass samt oppholdstillatelse. Den reisende har plikt til å sørge for gyldig pass og visum samt gi byrået riktige opplysninger om f.eks. navn og statsborgerskap mm. Navnene i passet må være i overensstemmelse med det navnet som personen/personene er registrert med i Folkeregisteret. Det er den kundens eget ansvar å kontrollere at opplysningene stemmer. Ved uoverensstemmelse kan den reisende risikere at visumsøknaden blir avvist.

Vi gjør oppmerksom på at ekspedisjonstiden for visum til visse land (f.eks. mange land i Vest- og Sentral-Afrika og andre land med begrenset turisme) kan være mange uker. Hvis visumsøknader ekspederes gjennom byrået må man regne med et ekspedisjonsgebyr. Byrået påtar seg intet ansvar for kunder som av en eller annen ukjent grunn avvises ved grensen. Noen land stiller krav om at man er i besittelse av passende valuta og gyldig returbillett ved ankomsten.

Etter 12. januar 2009 skal reisende til USA med statsborgerskap i Visa Waiver Program-medlemsland registrere innreiseopplysningene sine på https://esta.cbp.dhs.gov 

Barn skal ha eget pass. Legg merke til at flere land kan ha særskilte regler for innreise med barn som man ikke har full foreldremyndighet over.

10. VAKSINASJONSKRAV
Byrået gir opplysninger om vaksinasjonskrav, men ikke nødvendigvis om anbefalt sykdomsforebyggende behandling, som man bør få hos fastlege. Når byrået allikevel gir opplysninger om sykdomsforebyggende behandling skal dette betraktes som en service uten medisinsk ansvar. Oppfylling av vaksinasjonskrav skal kunne dokumenteres ved internasjonalt gult sertifikat.

11. OVERDRAGELSE
Under visse omstendigheter kan ens reise overdras til familie eller venner mot et gebyr. Gebyret avhenger av reisens art. Byrået påtar seg ikke gjensalg av en allerede betalt reise.

12. PRISENDRINGER
Ifølge lovgivningen kan reisearrangøren forhøye den avtalte prisen som følge av stigende transportomkostninger (under dette drivstoffpriser), endrede skatter, avgifter og gebyrer, samt endrede valutakurser. Det forekommer dessverre mange plutselige prisstigninger som følge av såkalte oljetillegg, stigende skatter og sikkerhetsavgifter. Disse ekstraomkostningene løper allerede opp i flere tusen kroner på mange oversjøiske reiser. I forbindelse med gruppereiser oppgitt i norske kroner vil prisstigninger finne sted etter følgende prinsipper: ved endringer av flypriser, samtlige avgifter og skatter med det aktuelle beløpet  såfremt dette er mer enn 100 kroner og ved valutaendringer på mer enn +5% eller –10% i forhold til den dag prislisten ble utgitt. Eventuelle prisendringer vil kun omfatte omkostninger angående den aktuelle valutaen og altså ikke hele pakkens pris.

Det skal bemerkes at vi løpende endrer våre prislister, og at en reise alltid vil bli solgt til den aktuelle prisen, selv om man eventuelt er i besittelse av en foreldet prisliste. Det kan forekomme at en reise blir solgt til forskjellige priser fordi vi sjelden regulerer prisen på reiser som allerede er bestilt. Generell prisnedsettelse f.eks. som følge av ekstraordinære prisfall på flybilletter vil komme alle kunder tilgode uansett når reisen er bestilt eller betalt.

Eksempel på beregningsmetode ved prisendringer:

Reisens pris: kr 10 000,–

Stigning i lufthavnsskatt/drivstoffpriser: kr 370,–

Reisens nye pris i alt: kr 10 340,–

Overstiger reguleringen 10% av reisens samlede pris er kunden berettiget til å heve kjøpet. Er det mindre enn 20 dager til avreise kan prisen ikke reguleres.

13. AVLYSNING
I tilfelle av at en programsatt reise ikke har et tilstrekkelig antall deltakere kan den avlyses opp til 14 dager før avreise. Reisen kan likeledes avlyses på grunn av utefrakommende omstendigheter som byrået og dets samarbeidspartnere ikke har innflytelse på eller hatt mulighet for å forutse (force majeure-lignende forhold). I ovennevnte tilfelle har kunden intet krav på erstatning utover reisens pris. Såfremt ovenstående skulle skje vil byrået alltid forsøke å tilby et reelt alternativ. Erfaringsmessig er over 90% av alle reiser utsolgt i god tid før avreise.

14. ENDRINGER AV REISENS FORLØP
Prinsipielt kan byrået (jf. lovgivningen) ikke foreta vesentlige endringer av reisens forløp etter at den er bestilt. Derfor er det viktig å gjøre byrået oppmerksom på spesielle forutsetninger/ønsker i forbindelse med bestilling av reisen (f.eks. hotell med tennisbane, golf, dykking osv). Eventuelle forutsetninger skal påføres faktura/reisebevis. Formålet er å sikre den reisende mot å få et dårligere produkt enn bestilt eller for den saks skyld et bedre, men uønsket produkt. Lovgivningen tar dessverre ikke høyde for reiseendringer som er i den deltakernes interesse. På en stor del av våre ”eventyrpregede” reiser arbeider vi med sene endringer (så vidt det er mulig) for å skape den best mulige reisen ved å ta hensyn til vær samt andre lokale forhold og begivenheter. Ved reiser i Grønland forekommer det endringer så ofte som følge av vær og infrastruktur at reisende må se det som en del av reisen. Det ytes derfor heller ikke kompensasjon for forsinkelser og endringer innen for 24 timers varighet. Dette forholdet kan også gjøre seg gjeldende på andre reiser. I slike tilfeller vil det fremgå av materialet. Ved flyforsinkelser er byrået umiddelbart ansvarlig som representant for flyselskapet. Derfor skal reklamasjoner rettes til byrået. Byråets ansvar dekker ikke utover de internasjonale regler og konvensjoners begrensninger. Om et flyselskap yter gjeldende kompensasjon på stedet kan ytterligere krav ikke gjøres gjeldende. Reisende kan vanligvis ikke påregne erstatning i forbindelse med forsinket hjemreise. Derfor er viktige gjøremål umiddelbart etter hjemkomsten reisearrangøren uvedkommende.

15. SKADER OG OVERFALL
Alle reisedeltakere  må tegne en reiseforsikring som dekker omkostninger ved bl.a. behandling av sykdom og hjemtransport. Vi anbefaler videre at forsikringen inneholder en bagasjedekning i tilfelle av skadet eller bortkommet bagasje.

Albatros Travel kan formidle tegning av reiseforsikring gjennom Gouda Reiseforsikring, se www.gouda.no. Forsikringsbetingelsene bør leses gjennom, da kunden selv er ansvarlig for ønsket dekning.

Det anbefales at man i forbindelse med tegning av reiseforsikring sikrer seg at denne også dekker bagasje. Reklamasjon over skader på bagasje samt feilsendt eller forsinket bagasje skal skje direkte til det pågjeldende flyselskapet, og det skal utfylles en skaderapport (PIR-rapport) i lufthavnen straks etter at skaden er skjedd.

Det er en forutsetning for deltakelse i reisen at kunden opptrer ansvarsfullt og hensynsfullt. Under dette hører også at man retter seg etter byråets og dets representanters anvisninger. Det frarådes at reisende til fremmede verdensdeler beveger seg rundt på egen hånd i ukjente og avsidesliggende områder, spesielt etter mørkets frembrudd. Såfremt man ønsker å være på egen hånd bør det alltid skje i samråd med byrået eller dets stedlige representanter. Såfremt byrået ikke er representert på destinasjonen bør du konsultere relevante guidebøker som ofte gir god og pålitelig informasjon om detaljerte forhold. Skulle uhellet oppstå vil man alltid kunne søke hjelp på Norges konsulat eller ambassade, eller på de øvrige skandinaviske land eller EU-landenes representasjoner, såfremt Norge ikke er representert i pågjeldende land.

16. SKATTER OG AVGIFTER
En del skatter og avgifter blir oppkrevd i forbindelse med utstedelsen av billetten, og er altså inkludert i reisens pris. En del lokale skatter kan imidlertid ikke oppkreves på forhånd og skal betales på stedet. Ha alltid internasjonal valuta klar til dette formålet. Det er ofte lufthavnsavgifter og enkelte nasjonalparkavgifter. Disse avgiftene vil vanligvis være oppført i reisedokumentene eller i dagsprogrammet. Vi gjør oppmerksom på at avgiftene kan endres mellom bestillingstidspunktet og avreisen.

17. KUNDENS ANSVAR
Som allerede nevnt forutsetter din deltakelse i den aktuelle reisen at man er bekjent de opplysninger som er gitt, under dette opplysninger fra brosjyrer, faktura/reisebevis, reiseruter, praktiske reisetips samt at man følger de gitte anvisningene. Samtidig forventes kunden å være bekjent med alminnelig offentlig tilgjengelig informasjon om den aktuelle politiske, helsemessige, samt natur- og klimamessige situasjonen på destinasjonen. Individuelt reisende skal være oppmerksomme på at materialet ikke omtaler alle forhold. Dette gjelder spesielt flybilletter, endring av disse, bekreftelse (reconfirmation) av reiseforløpet underveis, visum etc.

18. BEVEGELSESHEMMEDE OG HANDIKAPPEDE
Hovedregelen er at alle reisedeltagere skal være selvhjulpne. Samtidig må vi understreke at våre reiser generelt ikke egnes seg for den som har vondt for å gå. Selv på buss- og togreiser samt cruisereiser vil det ofte være behov for å gå til og fra severdigheter. På mange av kulturreisene våre vil bare en dags samlede besøk ved severdigheter o.l. lett komme opp på mer en 5 kilometers gåing. Iht. EU-direktiv 1107/2006 kan byrået kreve at bevegelseshemmede ledsages av en medhjelper på hele reisen. Byrået forbeholder seg retten til å avvise kunder som etter skjønnet vurdering ikke vil være i stand til å gjennomføre reisen ved egen hjelp. En slik avvisning er uten ansvar for byrået.

19. REKLAMASJON
Reklamasjon over mangler ved reisen skal rettes til byrået eller dets lokale representant med en gang den konstateres, slik at byrået straks kan forsøke å avhjelpe en eventuell mangel. Ved uenighet mellom reisebyrå og den reisende angående mangler ved reisen, kan kunden bringe saken for Reklamsjonsnemda for pakkereiser, Pb 2429 Solli, 0230 Oslo. Ethvert søksmål mot byrået skal avgjøres etter norsk rett.

20. TRANSPORTØRENS ANSVAR
Albatros Travel opptrer som agent for de(t) i reisen/transporten involverte flyselskap(er), som alene er ansvarlige for korrekt gjennomføring av transportavtalen. Dette selskapet/disse selskapenes transportbetingelser og ansvarsbegrensninger er derfor gjeldende. Transporten skjer i henhold til Montreal- og Warszawakonvensjonene og Forordning 889/2002 som begrenser flyselskapenes erstatningsansvar i tilfelle av død eller personskade og ved ødelagt, bortkommet eller skadet bagasje samt i tilfelle av forsinkelse.

Albatros Travels ansvar for mangler samt person- og tingskade ved skips- og togreiser er begrenset til det erstatningsansvaret våre leverandører har i henhold til henholdsvis Athenkonvensjonen og COTIF/CIF-konvensjonen.

21. ANG. HENVENDELSER FRA ALBATROS TRAVEL
Albatros Travel forbeholder seg retten til å kontakte kunden elektronisk såvel som på trykk i forbindelse med og etter bestillingen av en reise.

Dessuten kan Albatros etterfølgende i begrenset omfang sende oppdateringer og nyheter ang. den kjøpte reisen, lignende reiser eller annet relevant innhold.

Opplysninger videregis aldri til tredjepart, og alle henvendelser kommer utelukkende fra Albatros.


Oppdatert 21. juli 2015