Vårt CSR-manifest

Les mer om Albatros Travels fokusområder for bæredyktige reiser og ansvarlig forretningsvirksomhet

Vår ansvarlighet
Albatros Travel vil føre an i implementeringen av CSR i reisebransjen. CSR står for Corporate Social Responsibility og brukes om de sosiale hensyn som blir tatt av bedrifter. I praksis kan man drive med CSR på mange måter, og det kan ha forskjellig innhold og defineres forskjellig. Derfor vil det konkrete arbeidet både omfatte definisjon og effektuering av standarder samt større eller mindre prosjekter der vi kan gjøre en forskjell. Vi vil fokusere på de områdene der vi kan gjøre størst mulig forskjell med erkjennelsen om at vi hverken kan kontrollere alt eller har tilstrekkelig innflytelse på alt. Som produsent er vi ansvarlige for våre produkter, og vi vil ikke i lengden kunne henvise til underleverandører, reisende eller myndigheter. Vi har plikt til å undersøke hva det i grunnen er vi gjør og garantere for våre samarbeidspartnere, som på deres side må garantere en rekke forhold omkring miljø, arbeidsforhold og ressursforbruk. Det er vår oppgave å kontrollere disse forholdene.

1. Vi ønsker først og fremst at alle reisene våre er ansvarlig bygget opp. Det betyr i praksis at vi fokuserer på å minimere energiforbruket og fremme naturbeskyttelsen, økosystemene og den kulturelle utveksling.

2. Vi vil ha et nært forhold til destinasjonene ”våre” i utviklingslandene, hvor vi vil arbeide på å gjøre en forskjell for lokalbefolkningen og herunder yte særlig hjelp når det er påkrevet.

3. Vi vil fortsatt være pionerer rundt CSR, ansvarlighet og bæredyktighet slik vi har vært det i 25 år. Det vil især skje på det prosjektorienterte plan, hvor vi kan gjøre det gjennomgående, slik vi for eksempel har gjort med Karen Blixen Camp.

4. Vi vil i stigende grad inndra faste medarbeidere, reiseledere og reisende slik at alle har mulighet for å gjøre en forskjell uten at det skal være påtvunget eller anmassende. Vi vil ikke skyve ansvaret over på de reisende eller våre samarbeidspartnere. De må ivareta deres eget ansvar.

5. Vi vil være positivt kritiske over for leverandører, internasjonale organisasjoner og grasrotsbevegelser og utvelge og håndplukke de beste samarbeidspartnerne. Vi vil være skeptiske over for det påtrengende og markedsføringsorienterte og selv føre en relativt lav profil.


Bæredygtig vekst
Albatros har i mange år vært karakterisert av utvikling og vekst. Når man er innovativ og utviklende fremmer det naturligvis virksomhetens vekst. Vekst er et uttrykk for virksomhetens livskraft. Dens dynamikk. Gode virksomheter er dynamiske og kan reagere rasjonelt og handlekraftig på markedskreftene og de tallrike globale utfordringene som synes å bite hverandre i halen i disse år. Her tenker vi på epidemier, naturkatastrofer, politiske kriser, krig og terror samt økologiske- og klimaproblemer.

Selv om enhver god og sterk virksomhet vokser er vekst ikke en forutsetning, men en følge av fornuftig og dynamisk drift. Vekst for vekstens skyld har ingen berettigelse hvis den skjer på bekostning av menneskelige forhold eller varige naturverdier.

Siden Gro Harlem Brundtland udødeliggjorde begrepet bæredyktighet i den verdensberømte rapporten ”Vår Felles Fremtid” fra 1987, har det trengt seg mere og mere på som ny standard for menneskelig aktivitet og samvær. Bæredyktighet handler om å sikre våre aktuelle behov uten å gå på kompromiss med fremtidige generasjoners muligheter.

Det kan være vanskelig å avgjøre når vekst er bæredyktig, men begrepene er heller ikke motsetninger, for vekst henger sammen med utvikling av den fødevareproduksjon og de teknologiske nyskapinger som i siste ende skal absorbere befolkningens raske vekst. Enda vanskeligere er det å avgjøre om reiser er bæredyktige eller om de overhodet kan være det. Er det kanskje bedre å bli hjemme?

Svaret er ikke entydig for bæredyktighetsbegrepet har utviklet seg fra Brundtlands forholdsvis snevre naturbegrep til kulturelle og politiske verdier. Bæredyktighet handler i dag om etikk i bred forstand. Bruk naturen med omtanke å omgå andre mennesker slik du ønsker de skal omgås deg. Vi vil gjerne bevare naturen, men det er ikke så viktig hvis det skjer på bekostning av demokratiske frihetsrettigheter.

Reiser er samhandel, utveksling av kulturelle verdier og en medmenneskelig aktivitet som kan bringe oss nærmere hverandre. Økonomisk overføres store midler fra industrilandene til ulandene, og oftere og oftere skjer det uten slit på naturen, fordi vi er blitt oppmerksomme på denne dimensjonen. Turister bringer holdninger og adferd med seg; kulturimperialisme eller kulturutveksling alt etter brillene som ser. I militærdiktaturer av den ene eller andre art ser myndighetene formentlig helst at besøkende fra vestlige demokratier holder meningene sine for seg selv, men lokalbefolkningen har antagelig en annen oppfattelse. Fjerntboende urbefolkningsgrupper ønsker kanskje ikke vårt besøk, og da har vi heldigvis muligheten for å utebli.

Det handler altså ikke så mye om å reise eller la være, men om hvordan man reiser. Ser man snevert på de klimamessige forhold, tror vi heller ikke at det gjør den store forskjell å bli hjemme. Delvis er det svært vanskelig å avgjøre om man forbruker mye mindre ved å bli hjemme, og delvis er det behov for utvikling og vekst hvis vi skal håndtere de utfordringene som kommer.

La det dermed ikke være sagt at det gagner å reise uhemmet og uten omtanke, men viktigste er å finne et naturlig og bæredyktig nivå som omfatter hele vår adferd slik at det er fisk i havet, oksygen i lufta, og demokrati og harmoni i vente for våre barn og barnebarn. 

Den korte forhistorie
I 1980-årene kalte vi det ikke CSR men derimot ”økoturisme”, og Albatros Travel utviklet konsepter på bakgrunn av noen vage ideer om at turister også bør være til gagn for de mennesker som legger hus til, at ressursforbruket minimeres, og at det tas omhyggelig hensyn til naturen. Det ble til noen ganske konkrete – og prinsippfaste – reiser som led av en kjedelig skavank: De var uselgelige! Vi fikk også den tanken at det antagelig var en bedre ide å gjøre litt på den store banen fremfor å gjøre mye på den lille. Sagt på en annen måte er det ikke like interessant å lage spesialreiser for noen få og svært bevisste mennesker, som det er å påvirke det store volumet. Vi skrev mye i brosjyrer, aviser og spesialflyere om økologi og bæredyktighet, noe danske reisejournalister var så vennlige å belønne med Europæiske Rejsepris i 1995. Det var imidlertid ikke mange i bransjen som visste hva det handlet om, men vi begynte så smått å arrangere ”alminnelige” reiser etter de samme bæredyktige prinsippene. Det kunne være bruk av lokale transportmidler i stedet for turistbusser; gjøre nødvendige innkjøp tettere på kilden så pengene faller på det tørreste sted; besøke og støtte lokale prosjekter underveis; engasjere høyt kvalifiserte reiseledere med antropologisk innsikt og forståelse for kultur og miljømessige verdier; foreta miljøvurderinger av produktene og samtidig sikre at lokale medarbeidere ble behandlet ordentlig.

Som antydet endret vi syn på saken på 1990-tallet og flyttet fokus fra unntagelsen til helheten, men også fra økologi og natur til mennesker. Hvor kan man gjøre en innsats? Hvor får man mest ut av anstrengelsene sine? Forutsetningene, holdningene og viljen må først skapes hos oss selv, i vårt eget sentrum, i vårt eget arbeidsmiljø. Her kan et av elementene være støtte til velgjørende formål for å skape det sosiale overskuddet som er nødvendig for å stille krav til leverandører og etablere de nødvendige samarbeidslinjer som inkluderer mer enn det rent forretningsmessige. Som et lite eksempel kan jeg nevne oversvømmelsene i Burma, hvor juntaen ikke ønsket å slippe nødhjelps-organisasjoner inn. Vi måtte annullere et elvecruise, men da elvebåten nå engang var der, fylte vi den med ris sammen med vår lokale samarbeidspartner og sendte den av sted til de oversvømte områdene før noen andre.

Det betyr naturligvis ikke at alt vi foretar oss er like ansvarlig eller sosialt, men at vi har systemene, strategien og vilje til å følge opp.

I praksis jobber vi på to fronter som henholdsvis dekker den daglige rutinen og avgrensede, kontrollerte prosjekter.

Karen Blixen Camp i Kenya
Et eksempel på den prosjektorienterte tilgangen er Karen Blixen Camp. I 2007 etablerte Albatros safaricampen Karen Blixen Camp i Kenya. Den relativt lille bushcampen eller -hotellet var vårt eksperiment i Øst-Afrika, der vi fikk bæredyktighet og sosialt ansvar til å henge sammen. Les mer om etableringen av campen her.

Støtte er ikke CSR
Selv om vi fra tid til annen yter betydelige bidrag til nødhjelp slik som for eksempel i forbindelse med tsunami-katastrofen i Østen og den seneste sultkatastrofen i Øst-Afrika (2011), anser vi ikke den slags bidrag som en naturlig del av vårt CSR-arbeid, men som alminnelig medmenneskelig innsats som vil bli gitt etter evne. Vi foretrekker å arbeide i det nære hvor det er sammenheng mellom vårt daglige arbeide og de tiltrengte ytelser. Eksempler på slike aktiviteter er gjenoppbygning av et tehus i Nepal som benyttes på våre reiser, eller akutt nødhjelp etter oversvømmelsene i Burma hvor vi avlyste et elvecruise og benyttet båten til å kjøre ris til de nødstilte. Konkret hjelp hvor vi selv kan gjøre en forskjell på stedet. Vi er også interesserte i langsiktige prosjekter som vi selv kan bli en aktiv del av. Slik har vi gjennom mange år kjørt et fellesprosjekt med Dansk Røde kors, hvor vi har donert et maratonløp i Sør-Afrika eller rettere sagt pengene fra det til oppbygning av Sør-Afrikas Røde Kors. Når vi deltar i denne form for støttearbeid foretrekker vi at det innbygges i virksomhetens rutiner, og at det kan etableres en sideeffekt som inndrar de reisende frem for en likegyldig markedsføringsstunt.   

Og hvad vil vi gjøre fremover?

Energi og klima
Det er i disse år stigende oppmerksomhet på energiforbruket som er reisebransjen mest iøynefallende akilleshæl, fordi transport anses for å være en av de store synderne. På den annen side har den voldsomme utviklingen i den globale flytrafikken og oljeprisenes himmelflukt også medført en tilsvarende teknologisk utvikling. Fly og biler, busser og skip blir til stadighet mere miljøvennlige, og som ansvarlig forbruker kan vi bidra til denne utviklingen ved å fokusere på det beste og mest miljøvennlige og støtte disse initiativene selv om de kanskje ikke alltid er de billigste løsningene. Vi vil støtte de leverandørene som bevisst arbeider med miljø og klima, benytter autoriserte miljøsertifiseringer og forsøke å optimere transportbehovet vårt.

Vi arbeider allerede med store, faste gruppeenheter som passer til buss og andre transportformer, noe som betyr en optimering av energiforbruket til gagn for både miljø og pengepung.

Vi inngår miljøpartnerskap med relevante organisasjoner som for eksempel Dong Energy, hvor vi henter inspirasjon og viten om delvis vår egen dagligdag, og delvis også om mulighetene i et større globalt perspektiv.

Vi er åpne for og eksperimenterer med andre transportformer. Vi benytter offentlig togtransport på flere reiser som alternativ til buss. Toget kjører under alle omstendigheter.

På flere reiser inngår opplysning og diskusjon om klimaforhold i reisens innhold. Vi har med reiseledere, eksperter, journalister og politikere med spesialviten som holder foredrag og diskuterer problematikken, spesielt på reiser i arktiske strøk. 

I dag eksisterer det miljøvennlige alternativer innenfor alle grener av turismen: flyselskaper, busselskaper, hoteller og lodger. Ofte er de miljømessige initiativene veldokumenterte og sertifiserte, derfor har vi reelle muligheter for å treffe et fornuftig valg, men det er dessverre også mange blålys innimellom, og det er derfor en oppgave for våre produsenter og reiseledere å kontrollere og rapportere om forholdene slik at vi hele tiden kan justere reisene i retning av det miljøvennlige. Dette arbeidet settes i system via standardiserte kontrollskjemaer.

Dessverre er det tallrike eksempler på at miljø blir brukt som unnskyldning for dårlig kvalitet, og vi understreker derfor at vi ikke vil gå på kompromiss med kvaliteten. De miljømessige forholdsreglene skal gå hånd i hånd med kvaliteten. Det kan la seg gjøre.

De miljømessige aspektene er imidlertid ikke alltid i høysetet i all verdens avkroker, og her må en samlet vurdering av kulturelle, politiske og opplevelsesmessige elementer tre til side for det miljømessige.

Det kulturelle og sosiale engasjement
Her kunne man også snakke om det etiske aspektet fordi det først og fremst handler om å behandle andre mennesker likeverdig og med respekt. Det gjelder både de menneskene vi arbeider sammen med i andre deler av verden, og de menneskene som bor i det landet, det området og den boligen vi besøker. Her er det snakk om både en økonomisk dimensjon som omhandler ”fair trade”, og en kulturell dimensjon.

Samhandelen skal være rettferdig, og det skal være en reel sammenheng mellom pris og ytelse. Det kan virke vanskelig å gjennomføre i praksis, men underleverandørene skal stå inne for at de overholder landets arbeidslovgivning med særlig henblikk på minimumslønninger, arbeidstider og organisasjonsrett. Albatros vil på sin side ikke motarbeide disse forholdene eller benytte oss av bestikkelse eller andre handlemåter som strider mot ”UN Code of Conduct” og formulert i The Global Compact, som vi har sluttet oss til.

Kulturmøtet har vår særlige oppmerksomhet, og er blant annet beskrevet i brosjyrer og på hjemmesiden vår, der rådene spesielt retter seg mot de reisendes adferd. I dag er de fleste reisene ledet av Albatros Travels egne, velutdannede reiseledere med særlig innsikt i lokale forhold, noe som er en medvirkende garanti for at kulturmøtet finner sted i den ånd som vi ønsker det. 

Albatros Travel ønsker ikke å delta i tilfeldige logosamarbeid eller sponsorater selv om det er i høyt lovpriste sammenhenger. Vi ønsker kort sagt ikke å flagge logoet vårt, men verne om det og selv bestemme når det skal brukes – alltid i en sammenheng som passer til sloganet vårt: Reis med hjerte, hjerne og holdning. Vi vil være å finne der hvor vi selv kan gjøre en forskjell.

Albatros vil bruge erfaringen
Albatros Travels personale, produsenter og reiseledere har en enorm erfaring og ekspertise i mange av de landene vi arbeider med. Vi behersker ofte de lokale språk, har utdannelser innenfor økonomi, naturvitenskap, antropologi etc. samt tallrike lokale kontakter eller egen lokal organisasjon. Denne erfaringen og vitensbasen vil vi bruke eller stille til rådighet for å fremme de overordnede CSR-målene. Vi skal naturligvis ikke miste fokus på Albatros Travels primære virksomhet, å arrangere og selge reiser, men vi ser mange muligheter for å kombinere våre kommersielle interesser med de nevnte formål. Vi ser faktisk ingen motsetning.

Vi vil i de kommende år analysere samtlige reiser for nye muligheter i samarbeid med de dyktige reiselederne med henblikk på å utvikle nye, bæredyktige reisekonsepter og presentere de reisende for alternative støttemuligheter. Målsetningen er at vi til samtlige reiser utarbeider en brosjyre under arbeidstitlen ”Hvordan gjør jeg en forskjell”. Her skal de reisende ha mulighet for å utvelge særlige opplevelser i lokalsamfunnet hvor det blir tilbudt forskjellige støttemuligheter. Vi vil i den forbindelse tilstrebe å samarbeide med bistandsorganisasjoner som er representert på stedet for å kunne besøke og støtte deres prosjekter på en sober og verdig måte. Vi vil stille oss til rådighet for disse organisasjonene hvis de skulle ønske vår hjelp med helt konkrete oppgaver på stedet ut fra tanken: når vi nå allikevel er der…

Vi vil tilby både organisasjoner og reisende å formidle økonomisk støtte til lokale prosjekter og vurdere verdien av støtten samt garantere at den kommer frem til det riktige sted og har den tilsiktede virkning. Alt arbeidet Albatros Travel påtar seg i denne sammenheng vil til enhver tid bli finansiert av Albatros Travel og aldri av mottatt støtte.

Albatros vil alltid tilstrebe en objektiv beskrivelse og fortløpende offentliggjøring av alt CSR-arbeidet. Hvis vi velger å formidle reisedeltagere eller andres økonomiske støtte til konkrete prosjekter, vil innsatsen vår til enhver tid bli overvåket av en ansvarlig ledelse og statsautorisert revisor.